පිටුව_බැනරය

පහසුකම්

 • තීරු සුළං යන්ත්රය

  තීරු සුළං යන්ත්රය

 • තීර්යක් සිලිකන් ෂීට් ස්වයංක්‍රීය කැපුම් රේඛාව

  තීර්යක් සිලිකන් ෂීට් ස්වයංක්‍රීය කැපුම් රේඛාව

 • ස්වයංක්‍රීය මධ්‍යස්ථාන තීරු කැපුම් රේඛාව

  ස්වයංක්‍රීය මධ්‍යස්ථාන තීරු කැපුම් රේඛාව

 • SDRI ස්ලිටිං යන්ත්‍රය

  SDRI ස්ලිටිං යන්ත්‍රය

 • තිරස් දඟර සුළං යන්ත්රය

  තිරස් දඟර සුළං යන්ත්රය

 • සිරස් දඟර සුළං යන්ත්රය

  සිරස් දඟර සුළං යන්ත්රය

 • ස්වයංක්‍රීය එකලස් පලංචිය

  ස්වයංක්‍රීය එකලස් පලංචිය

 • අඩු වෝල්ටීයතා සුළං යන්ත්රය

  අඩු වෝල්ටීයතා සුළං යන්ත්රය

 • හයිඩ්රොලික් මුද්රණාලය

  හයිඩ්රොලික් මුද්රණාලය

 • ඉෙපොක්සි ෙරසින් වැකුම් වාත්තු ටැංකිය

  ඉෙපොක්සි ෙරසින් වැකුම් වාත්තු ටැංකිය

 • වාෂ්ප අදියර වියළන බලාගාරය

  වාෂ්ප අදියර වියළන බලාගාරය

 • වැකුම් තෙල් පිරවුම් බලාගාරය

  වැකුම් තෙල් පිරවුම් බලාගාරය

 • වැකුම් ඇනීලිං උදුන

  වැකුම් ඇනීලිං උදුන

 • Exoxy Vacuum Pouring Machines

  Exoxy Vacuum Pouring Machines

 • ද්විත්ව අතිශය ඉහළ රික්ත ශුද්ධ තෙල් උපකරණ

  ද්විත්ව අතිශය ඉහළ රික්ත ශුද්ධ තෙල් උපකරණ

 • තෙල් ගබඩා ටැංකිය

  තෙල් ගබඩා ටැංකිය

 • බුද්ධිමත් ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍රය

  බුද්ධිමත් ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍රය

 • CNC Turret Punch Press

  CNC Turret Punch Press

 • භූමිතෙල් වාෂ්ප වියළන උපකරණ

  භූමිතෙල් වාෂ්ප වියළන උපකරණ

 • වෙල්ඩින් රොබෝ

  වෙල්ඩින් රොබෝ

 • ධාරිතා කුළුණ

  ධාරිතා කුළුණ

 • බුද්ධිමත් ස්වයංක්‍රීය නැමීමේ යන්ත්‍රය

  බුද්ධිමත් ස්වයංක්‍රීය නැමීමේ යන්ත්‍රය

 • අකුණු කම්පන උපකරණ

  අකුණු කම්පන උපකරණ

 • දූවිලි රහිත වැඩමුළුව

  දූවිලි රහිත වැඩමුළුව

 • නවීන L ගබ්සාාගාරය

  නවීන L ගබ්සාාගාරය